[CZ] Charles Hoskinson prozradil své plány pro Cardano

Photo by Hitesh Choudhary on Unsplash

Současné zhodnocení:

Momentálně se však čeká na oficiální spuštění mainnetu Shelly. Též prozradil, že společnost měla už několik rozhovorů týkajících se staking-as-a-service služeb a že vyvíjejí software, který ulehčí dostat Cardano na burzy.

Zhodnocení

Jak můžete sami vidět, Cardano se stále propojuje s novými partnery a pracuje na vylepšeních svého protokolu. Proto i když je projekt v prodlení o cca 1 rok, snaží se tento nedostatek napravit, a proto se v současné době stává jednou s nejrychleji rostoucí společností v krypto průmyslu.

--

--

Building weapons in cyber-space to compete with both BigTech and Government, decentalized and distributed on top of Cardano Blockchain…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2ⁿᵈ Layer

2ⁿᵈ Layer

12 Followers

Building weapons in cyber-space to compete with both BigTech and Government, decentalized and distributed on top of Cardano Blockchain…