[CZ] Jak se připravit na Cardano (ADA) Staking?

Co je Cardano ADA staking?

Vlastnictví ADA tokenů v síti Cardano představuje podíl (stake) v síti na Cardano blockchainu, přičemž velikost podílu je úměrná množství držených ADA tokenů. Pokud vlastníte 5% všech dostupných ADA tokenů, máte 5% podíl v síti.

Přednáška Marka Stopky na téma Cardano z Února 2018 v Hackerspace Labka
Snímek obrazovky z GitHub repozitáře Cardano Foundation

Proč je delegovaný Cardano ADA staking důležitý?

Ne každý, kdo vlastní ADA tokeny, chce provozovat vlastní stake pool. Někteří uživatelé budou chtít pomoci stake poolům a celé síti, aniž by museli sami jeden založit a starat se o jeho plynulý provoz.

Jak postupovat když chci delegovat svoje ADA tokeny

Pokud se chcete účastnit ADA stakingu na Cardano Shelley Incentivized Testnetu, museli jste převést vaše ADA z hardwarové peněženky, případně burzy do peněženek Yoroi nebo Daedalus a převod musel být proveden před dnem pořízení testnet snapshotu, k čemuž došlo 29. Listopadu 2019 ve 13:00 středoevropského času. Začátek testnetu, původně plánovaný na 9. 12. 2019 je nyní naplánovaný na 11. až 13. 12. 2019, ale toto datum se již jednou změnilo a proto jestli chcete mít nejnovější informace sledujte skupinu Cardano Česko a Slovensko aby vám nic neuniklo.

--

--

Building weapons in cyber-space to compete with both BigTech and Government, decentalized and distributed on top of Cardano Blockchain…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2ⁿᵈ Layer

2ⁿᵈ Layer

12 Followers

Building weapons in cyber-space to compete with both BigTech and Government, decentalized and distributed on top of Cardano Blockchain…