[SK] Návod: ADA staking pre Daedalus V1

1. Obnovenie peňaženky

Po úspešnom nainštalovaní a spustení oficiálnej Daedalus peňaženky si obnovíte svoj účet pomocou tlačítka Restore.

2. Vytvorite si novú peňaženku pre staking odmeny

Aby ste sa mohli pripojiť k stake poolu, musíte si vytvoriť novú peňaženku, na ktorú vám budú chodiť odmeny. Kliknite na tlačítko Create a new Reward wallet.

3. Pošlite si svoje ADA na reward wallet

Teraz je potreba si poslať ADA tokeny zo svojej peňaženky do reward wallet, pretože iba z tejto peňaženky je možné delegovať svoje tokeny konkrétnemu poolu. Kliknite na Move testnet ada.

4. Delegujte svoje tokeny

Po úspešnom prevedení ADA na reward wallet je možné pripojiť sa k prvému poolu.

5. Zvoľ si svoju reward wallet a deleguj

V tomto kroku si vyberiete reward wallet, na ktorú vám budú pripisované odmeny.

--

--

Building weapons in cyber-space to compete with both BigTech and Government, decentalized and distributed on top of Cardano Blockchain…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2ⁿᵈ Layer

2ⁿᵈ Layer

12 Followers

Building weapons in cyber-space to compete with both BigTech and Government, decentalized and distributed on top of Cardano Blockchain…